کنترل و بازرسی تیرچه:(بر اساس آیین نامه۲۹۰۹)

تیرچه

از آنجا که سقف تیرچه بلوک از بیشترین کاربرد در بین انواع سقف را دارا می باشد و تقریبا در همه جا مورد بهره برداری قرار می گیرد نحوه آزمودن این نوع سقف و مهمترین عضو آن یعنی تیرچه نیز اهمیت گسترده ای دارد که در این مقاله این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.

براي کنترل کیفیت و مطابقت تیرچه هاي تولیدي با این استاندارد، باید موارد زیر را بررسی و رعایت کرد:

جوشکاري باید دور از تغییرات شدید دما ودر شرایط محیطی ثابت انجام شود.

جوشکاري در دماي صفر درجه سلیسیوس و زیر آن مجاز نمیباشد.

این دو محدودیت در مورد سیستم جوش قوس الکتریکی بوده و در مورد جوش نقطه ای این محدودیت وجود ندارد.(فقط باید عضو جوش خورده از سردشدن ناگهانی محافظت شود)

کلیه میلگردها باید قبل ازجوشکاري، جرم گیري و زنگ زدایی شده باشند.

دماي بتن تازه نباید زیر ۱۳ درجه سلیسیوس و یا بیشتر از ۳۲ درجه سلیسیوس باشد. همچنین بتن ریزي باید دور از شرایط محیطی متغیر و در محیط مسقف انجام شود و عمل آوري و نگهداري بتن تازه باید مطابق آیین نامه بتن آبا باشد.

براي نظارت بر کنترل کیفیت تیرچه در هر نوبت نمونه برداري, باید آزمون و انطباق کلیه ویژگی هاي اجزاء تشکیل دهنده ، خرپا و تیرچه به غیر از آزمون خیز و بتن پاشنه ، انجام شود. و درهر دوره یکساله و یا سه نوبت نمونه برداري متوالی، آزمون و انطباق ویژگی خیز و بتن پاشنه، فقط یکبار انجام شود.

آزمونهاي ابعادي

این آزمون شامل اندازه گیري ضخامت پاشنه، سطح زیرین تیرچه و فاصله سطح زیرین تیرچه تا بالاترین سطح آن میباشد.

روش انجام آزمون

ضخامت پاشنه و عرض زیرین تیرچه را توسط کولیس در دو انتهاي تیرچه، اندازه گیري نموده و میانگین دواندازه گیري را گزارش نمایید. و براي ارتفاع سطح زیرین تیرچه تا بالاي تیرچه، توسط خط کش فولادي یا متر فلزي در سه نقطه که شامل دو انتها و وسط تیرچه میباشد، اندازه گیري را انجام داده و میانگین سه اندازه گیري را گزارش نمایید.

آزمون مقاومت فشاري و اسلامپ بتن

برای این آزمون از استاندارد ملی ایران شماره۲-۳۲۰۳ و۳۲۰۶ استفاده می شود

آزمون کشش

آزمون کشش میلگردها و خرپا( میلگردها بعد از جوشکاري)باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۷۲ انجام شود.

برای آزمون میلگردهای خرپای تیرچه منظم بودن زیگزاگها و استفاده از میلگردهای استاندارد همچنین انطباق قطر میلگرد با ابعاد مندرج در نقشه ها از مسائل مهم می باشد البته در صورت استفاده از دستگاه تیرچه بخش اعظم این نگرانیها مرتفع می شود.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.