ویژگیهای تیرچه پیش تنیده از نظر استاندارد۲۹۰۹

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده در واقع قسمتی از سطح مقطع نوارسقف است. که در اثر بهره برداري تحت تنش کششی قرار میگیرد. مقدار پیش تنیدگی آن باید به حدي باشد که تیرچه هنگام حمل و نقل، نصب، بتن ریزي و بارهاي بهره برداري، ترك نخورد. سطح مقطع تیرچه پیش تنیده براي تامین محل مناسب نصب بلوكهاي دو طرف، به شکل سپري ساخته میشود(شکل ۷ را ببینید).

عرض قسمت زیرین تیرچه پیش تنیده نباید کمتر از ۱۰ سانتیمتر باشد. عرض  قسمت بالایی نباید از ۵سانتی متر(بتن بین دو بلوك با توجه به عرض تکیه گاههاي بلوك روي تیرچه) کمتر  باشد. ارتفاع کل تیرچه باید به حدي باشد که ایستایی لازم را براي حمل و نصب تیرچه و تحمل بارهاي اجرایی را تامین کند. سطح بالایی تیرچه براي ایجاد پیوستگی کافی با بتن پوششی به طور زبر و برجسته بتن ریزي میشود. پوشش بتنی روي فولاد نباید کمتر از ۲۰ میلیمتر باشد.

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده

مقاومت بتن تیرچه پیش تنیده در هنگام انتقال نیرو از فولاد به بتن (بعد از هر نـوع اتـلاف انـرژي ناشـی از پیش تنیدگی) نباید از نصف مقاومت فشاري ۲۸ روزه بتن کمتر باشد. رده مقاومتی بتن تیرچه پیش تنیـده نباید از C35 و همچنین از دو برابر تنش فشاري بتن در قسمت زیرین تیرچه ها کمتر باشد. بخش کششی بتن تیرچه نباید ترك خورده و یا شکسته باشد.

خیز منفی

میزان خیز منفی تیرچه باید یک سانتیمتر در پنج متر طول و همچنین پیچیدگی جانبی تیرچه نباید بیش از یـک سـانتی متـر در پـنج متـر طـول باشـد . تیرچه هاي پیش تنیده بطور معمول فاقد میلگردهاي عرضی هستند ولی در بعضی از انواع آن، براي تقویـت مقاومت برشی، دو انتهاي تیر، میلگردهاي عرضی در داخل بتن آن کار گذاشته میشوند تا علاوه بر تقویـت برشی تیرچه، گیره هاي لازم براي حمل و نقل تیرچه واتصال بین بتن و دال را تامین کند.( شکل ۸)

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.