محدودیتها و ضوابط حاکم بر تیرچه بلوکهای سقفی(پلی استایرن) قسمت سوم

تیرچه

الزامات ابعادی و مشخصات ظاهری

یکی از مزایای سقف تیرچه بلوک حذف بتن در قسمتهایی است که سقف دچار تنش کششی می شود و در نتیجه بتن عملا کارکرد مناسبی ندارد این کار به کمک بلوکهای سقفی انجام می شود این بلوکها انواع مختلفی دارند که در این نوشته ملاحظات مربوط بلوکهای از جنس پلی استایرن از نظر آیین نامه ۵۴۳ مورد بررسی قرار می گیرد.

الزامات ابعادی

  • عرض لبه نشيمن بلوكها در محل قاعده بايد ۲۷(با تلورانس۲) میلیمترباشد. از آن جايي كه افزايش عرض لبه ي نشيمن اين نوع بلوك ها (در مقايسه با بلو كهاي سفالي و بتني) سبب كاهش عرض مؤثر جان تيرچهي بتني مي گردد، لذا براي جبران آن توصيه مي شود عرض فندوله تيرچه در هنگام ساخت حداقل برابر ۱۴ سانتي متر در نظر گرفته شود.
  • رعايت پخي در دو لبه ي فوقاني به ارتفاع ۵ سانتي متر و قاعده ي ۵ سانتي متر به منظور تسهيل درعبور بتن به داخل تيرچه ها الزامي است.
  • حداكثر رواداري طول، عرض و ضخامت بلوك از مقدار اسمي اعلام شده، به شرح زير باشد:

الف – طول بلوك در هر نقطه حداكثر۵ ميلي متر به ازاي هر متر طول اسمي بلوك و عرض بلوك حداكثر۳میلیمتر با عرض اسمي بلوك ميتواند تفاوت داشته باشند.

ب – ضخامت هيچ نقط هي اندازه گيري شده از بلوك نبايد بيش از۵ ميلي متر با مقدار اسمي تفاوت داشته باشد.

ج – ميانگين ضخامت بلوك نبايد بيش از۵ ميلي متر با مقدار اسمي تفاوت داشته باشد.

  • كليه ي لبه هاي تیرچه بلو كها (به غير از محلهاي پخي در لبه هاي فوقاني) بايد گونيا باشند. رواداري مجاز براي انحراف از گونيا بودن لبه هاي طولي و عرضي حداكثر۵ ميلي متر به ازاي هر متر طول يا عرض نمونه مي باشد. حداكثر انحراف از گونيا بودن لبه ضخامت ۳میلیمتر می باشد.

مشخصات ظاهري

  • بلوك ها بايد داراي ظاهر سالم و يكپارچه باشند. سطح بلوك بايد نسبتاً صاف باشد و بين دانه هاي پلي استايرن فاصله ي مشخص ظاهري وجود نداشته باشد.
  • لازم است تا نام %
novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.