محدودیتها حاکم بر تیرچه بلوکهای سقفی(پلی استایرن)قسمت دوم

تیرچه

انبار کردن و الزامات مکانیکی

یکی از مزایای سقف تیرچه بلوک حذف بتن در قسمتهایی است که سقف دچار تنش کششی می شود و در نتیجه بتن عملا کارکرد مناسبی ندارد این کار به کمک بلوکهای سقفی انجام می شود این بلوکها انواع مختلفی دارند که در این نوشته ملاحظات مربوط بلوکهای از جنس پلی استایرن از نظر آیین نامه ۵۴۳ مورد بررسی قرار می گیرد.

انباركردن بلوك ها در كارگاه ساختماني

۱) تیرچه بلوك هاي پلي استايرن منبسط شده در محل كارگاه ساختماني به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظير رنگ ها، حلال ها

يا زباله هاي قابل اشتعال) نگهداري شوند. محل نگهداري بايد به گونه اي باشد كه از احتمال ريزش يا تماس براده هاي داغ ياجرقه هاي ناشي از جوشكاري يا هرگونه شيء داغ ديگر با بلو كها در كارگاه ساختماني پيشگيري شود. محل انبار اصلي بلوك ها حتي الامكان به دور از محل عمليات ساختماني باشد تا از سرايت هرگونه شعله يا حريق احتمالي به محل انبار اصلي جلوگيري شود.

۲) توصيه ميگردد كه از انبار كردن تیرچه بلو كها به حجم بيش از ۶۰ متر مكعب خودداري شود. در صورت نياز به انبار كردن مقادير بيش از ۶۰ متر مكعب، بلوك ها به قسمت هاي با حجم حداكثر ۶۰ متر مكعب تقسيم شده و بين هر دو قسمت، حداقل ۲۰متر فاصله وجود داشته باشد.

۳) كليه كارگران و كاركنان بايد نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نيز عدم استعمال سيگار در مجاورت محل نگهداري بلوك ها توجيه شوند و استفاده از تابلوي استعمال دخانيات ممنوع در مجاورت محل نگهداري بلو كها الزامي است. تعدادي كپسول آتش نشاني نيز در نزديكي محل نگهداري بلو كها پيش بيني گردد.

الزامات مكانيكي

۱) حداقل مقاومت بلوك هاي توليدي در برابر بارهاي حين اجرا بايد برابر با ۲۰۰ كيلوگرم به ازاي هر ۳۰ سانتي متر طول بلوك باشد. اين بار بايد در نواري به عرض حداكثر ۷ سانتي متر در وسط بلوك اعمال شود.

آزمايش ها نشان مي دهند كه به علت تفاو تهاي موجود در مواد اوليه و فرآيند توليد، چگالي دقيقي براي كسب مقاومت مذكورنمي توان مشخص كرد. با اين وجود به عنوان يك راهنماي كلي انتظار مي رود كه در صورت توليد مناسب، بلوك هاي با عرض۵۰ و ارتفاع ۲۵ سانتی متر با دانسیته حدود۱۴ -۱۳كيلوگرم بر متر مكعب مقاومت مورد نظر كسب شود. ضمناً با فرض شرايط یکسان مواد اولیه، فرآيند توليد و ضخامت تیرچه بلوك، هر چه كه عرض بلوك افزايش يافته يا ارتفاع آن كاهش يابد، به چگالي بيشتري براي كسب مقاومت لازم نياز خواهد بود.

۲) لازم است تا كارخانجات توليدكننده بلوك سقفي از جنس پلي استايرن منبسط شده داراي آزمايشگاه حداقل براي كنترل رواداري هاي ابعادي و باربري بلوك باشند. در اين آزمايشگاه بايد باربري تیرچه بلوك ها با استفاده از جك با بار معادل ۲۰۰ كيلوگرم و بصورت نواري بر روي بلو كهاي به طول ۳۰ سانتي متر مورد آزمايش قرار گيرد بلوکی که به این شکل آزمايش مي شود، نبايد دچار هيچ گونه شكست يا گسيختگي گردد.

۳) استفاده از بلوك هاي با طول كمتر از ۳۰ سانتي متر ممكن است خطر شكست بلوك را در پي داشته باشد. لذا به

مصرف كنندگان توصيه مي شود از به كار بردن بلو كهاي با طول كمتر خودداري نمايند. همچنين هرگونه توليد و يا ارائه بلوك هاي به طول كمتر از ۳۰ سانتي متر به مصر ف كنندگان ممنوع است.

۴) استفاده از بلوك هاي توخالي با طول كمتر از بلوك كامل (برش آن به قطعات كوچكتر از يك بلوك كامل)ممنوع است.

۵) براي تیرچه بلوك هاي داراي حفره كه در ابتدا و انتهاي دهانه يا در مجاورت پل هاي اصلي يا در مجاورت تيرهاي عرضي و يا درهر محلي كه امكان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد قرار مي گيرند، به منظور جلوگيري از سنگين شدن سقف و هدررفتن بتن بايدتمهيدات لازم براي بستن حفره هاي بلوك به وسيله درپوش ها يا پركننده هاي مناسب به نحو مطمئن به عمل آيد تااز ورود بتن به داخل آن جلوگيري شود و يا اصولاً در اين قسمتها از بلوك هاي توپر استفاده شود.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.