محدودیتهای اجرایی سقف تیرچه کرومیت(تیرچه با جان باز)

تیرچه

محدودیت های اجرایی سقف های تیرچه فولادی با جان باز به شرح زیر می باشد :

۱-فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.

محدودیت1

۲-عرض بال تحتانی ( b در شکل ) تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر و یا دوهفتم ضخامت سقف باشد . در مورد استفاده از   بلوک پلی استایرن ، عرض بال تحتانی نباید کمتر از ۱۲ سانتی متر باشد . در غیر این صورت طبق بند۸ عمل شود.

۳- برای تیرچه های با طول کمتر از ۴ متر حداقل عرض بال تحتانی تیرچه می تواند به ۸ سانتی متر تقلیل یابد . در مورد بلوک پلی استایرین توصیه می شود عرض بال تحتانی کمتر از ۱۰ سانتی متر لحاظ نشود .

۴- برای سامانه با قالب موقت فلزی تا طول ۵ متر از بال تحتانی با عرض ۸ سانتی متر می توان استفاده نمود.

۵-ضخامت لایه بتن پوششی از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها و از ۵ سانتی متر نباید کمتر باشد .

۶- قسمت هایی از تیرچه که داخل بتن قرار می گیرد ، نباید رنگ شوند . فقط سطح زیرین ورق بال تحتانی با لایه ای از ضد زنگ مناسب ، قبل یا بعد از نصب ، پوشانده شود .

۷- ضخامت نبشی ها و مقطع فولادی که جوشکاری می شوند ، نباید از ۳ میلی متر کمتر باشد . حداقل ابعاد مورد نظر باتوجه به مشخصات محل مورد مصرف در بند ۲ ذکر شده است .

۸- سامانه تیرچه های فولادی که مشمول ضابطه های فوق نباشند ، باید به صورت سامانه تیر و دال یک طرفه طراحی شود . (مطابق بند۹)

۹- در سامانه هایی که مشمول بندهای۱ و۲ نمی شود ، محدودیت های بندهای ۱۰ و۱۱ باید رعایت گردد .

۱۰- ضخامت لایه بتن پوششی فوقانی نباید از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها و نه از پنج سانتی متر کمتر باشد .

محدودیت2

در جدول ۱ مقدار   L طول تیرچه می باشد .

۱۱- در بتن پوششی باید میلگردهای عمود بر تیرچه ها که بر اساس ضوابط مربوط به خمش و با در نظر گرفتن بارهای متمرکز طراحی شده اند ، پیش بینی شود . مقدار این میلگردها نباید کمتر از مقدار میلگرد جمع شدگی حرارتی اختیار شود . در این حالت میلگرد جمع شدگی حرارتی در بتن پوششی نیز باید به صورت دو جهته عمود بر هم اجرا شود .

۱۲- حداقل ضخامت سقف نباید از مقادیر جدول ۱ کمتر باشد :

یادآوری۱: ضخامت عبارتست از پائین ترین نقطه زیربال تحتانی تا بالاترین نقطه روی بتن سقف لذا پایین ترین نقطه بلوک مورد توجه نمی باشد .

یادآوری۲: در مورد سقف هایی که مسئله خیز و لرزش مطرح نباشد ، می توان نسبت های فوق را با تقسیم کردن بر عدد ۰۷/۱ کاهش داد .

یادآوری۳: در صورت طراحی تیرچه ها به صورت تکیه گاه ساده به میلگرد منفی نیاز نمی باشد .

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.