محاسبات تقریبی بخشهای مختلف سازه قسمت دوم

محاسبات تقریبی

در زمان ساخت و ساز اغلب نیاز به محاسبات تقریبی با بیشترین میزان دقت ممکنه و در حد امکان ساده وجود دارد در این مقاله برای محاسبه تقریبی برخی از بخشهای سازه راههایی پیشنهاد شده است

محاسبات تقریبی حجم ملات یا بتن مصرفی براي آیتمهاي مختلف ساختمانی:

محاسبه حجم ملات مصرفی جهت اجرای دیوار بنایی : حجم ملات مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.

محاسبه حجم ملات مصرفی براي اجرای انواع سنگ کاري با سنگ پلاك و یا اجرای سرامیک کف: حجم ملات مصرفی برابر، ۳۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت کف است.

محاسبه حجم بتن مصرفی براي اجرای سقف طاق ضربی  و سقف تیرچه بلوك: براي سقف طاق ضربی حجم ملات مصرفی برابر، ۵۰۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. براي سقف تیرچه بلوك حجم ملات مصرفی برابر، ۷۷۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.

محاسبات تقریبی

محاسبات تقریبی

تخمین تعداد آجر لازم براي هر متر مربع دیوار چینی

در این روش مقصود از آجر، آجر فشاري یا آجر ماشینی با ابعاد فشاري است: دیوار چینی ۱۱ سانتیمتري(ضخامت دیوار): هر متر مربع ۷۰ عدد آجر دیوار چینی ۲۲ سانتیمتري(ضخامت دیوار): هر متر مربع ۱۳۷ عدد آجر دیوار چینی ۳۵ سانتیمتري (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۲۱۷ عدد آجر قابل توجه مهندسین که در کارگاههاي ساختمانی مشغول به کار هستند. یکی از محاسباتی که در کارگاههاي ساختمانی باید سریع حساب شود . محاسبه تعداد آجر یا سفال و مقدار ملات و سیمان در قسمتی از پروژه می باشد که باید قادر به محاسبه باشیم نحوه محاسبه توسط رابطه هاي ذیل می باشد :

ضخامت دیوار × ارتفاع × طول = حجم دیوار

حجم دیوار × ۴/۳ = حجم آجر

حجم دیوار × ۴/۱ = حجم ملات

عیار ملات یا بتن × حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجرکاري دیوار (حجم یک آجر یا سفال) ÷ (حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال

بدیهی است این محاسبات تقریبی بوده و همیشه احتمال بروز خطا در این محاسبات نیز وجود دارد

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.