كنترل سلامت ظاهري تيرچه ها

تیرچه

برای اجرای سقف تیرچه بلوک مهمترین عضو خرپای تیرچه آن می باشد که مسئولیت تحمل تنش کششی سقف و انتقال نیروی حاصل از بار مرده وزنده سقف به تیرها و تحمل تنش برشی ایجاد شده در سقف را دارد. تیرچه ها شامل دو نوع تیرچه کرومیت(تیرچه فلزی) و تیرچه بتنی می باشد. همچنین تیرچه بتنی شامل انواع مختلفی از جمله تیرچه با زیگزاگ تک ،دوبل و قلابدار می باشد. در مقاله شیوه کنترل ظاهری این تیرچه ها بر اساس آیین نامه ۵۴۳ ارائه می شود.

  ۱-كنترل سلامت ظاهري تيرچه خرپايي

در اين مرحله، كيفيت ظاهري فولاد و بتن مصرف شده، تعداد ميلگردهاي كششي تقويتي، شكل ميلگردهاي عرضي، سلامت ظاهري قطعه از نظر شكستگي و خردشدگي بتن پاشنه و خرپاي تيرچه، انحناي غيرعادي تيرچه، كيفيت ظاهري جوش، سلامت ميلگرد در محل اتصالات جوشي، يكنواخت بودن ابعاد شبكه خرپا و بتن پاشنه، مورد ملاحظه دقيق قرار ميگيرند.

  ۲- كنترل سلامت ظاهري تيرچه فولادي

در اين مرحله، كيفيت ظاهري بال تحتاني، اعضاي قطري، بال فوقاني، بتن مصرف شده و كيفيت جوش استفاده شده مورد ارزيابي قرار ميگيرد. بدين منظور قطعات فلزي مصرف شده و ابعاد جوش و كيفيت جوش مورداستفاده، مورد بازرسي قرار ميگيرد.

  ۳-كنترل ابعاد و جزئيات اجرايي تيرچه خرپايي

با استفاده از وسايل اندازه گيري كارگاهي مانند متر و كوليس، قطر ميلگردها، ابعاد هندسي خرپا و طول ميلگردهاي كششي تقويتي و نيز پوشش بتني روي ميلگردها، انداز ه گيري شده و نتايج به دست آمده با انداز ه هاي طرح و مشخصات فني، مورد مقايسه وكنترل قرار ميگيرند.

كنترل ابعاد و سلامت ظاهري تيرچه بايد روي نمونه هاي منتخب از انواع تيرچه هاي خريداري شده و يا تيرچه هايي كه در كارگاه توليد مي شوند، انجام گيرد. منظور از انواع تيرچه ها، تنوع آنها از نظر نوع و شكل خرپاي فولادي، قطر و نوع فولاد كششي و عرضي وشرايط توليد محموله هاي مختلف است. طول تيرچه، عامل تنوع به حساب نميآيد. مقادير حداكثر رواداري ابعاد و انحناي قائم و افقي تيرچه هاي خرپايي به شرح زير است:

پوشش بتني:

جانبي      mm 5

زيرين       mm 5

ارتفاع محاسباتي  – ارتفاع خرپا     ۵درصد

گام ميلگردهاي عرضي ۲۰میلیمتر

طول خرپا   ۵۰میلیمتر

عرض و ارتفاع پاشنه بتني ۵میلیمتر

انحراف قائم                  ۵۰۰/۱     طول تیرچه

انحراف طولي                ۵۰۰/۱    طول تیرچه و حداکثر ۱۰ میلیمتر

۴- كنترل ابعاد و جزئيات اجرايي تيرچه فولادي

با استفاده از وسايل اندازه گيري كارگاهي مانند متر و كوليس، ابعاد هندسي قطعات فوقاني و تحتاني تيرچه و نيز ورق و يا آرماتورقطري به كار رفته، اندازه گيري شده و نتايج به دست آمده با مشخصات فني طرح شده، مقايسه و كنترل ميگردد.

همان طور كه در خصوص تيرچه هاي خرپايي گفته شد، كنترل ابعاد و سلامت ظاهري تيرچه، بايد روي نمونه هاي منتخب از انواع تيرچه هاي خريداري شده و يا تيرچه هايي كه در كارگاه توليد ميشوند، انجام گيرد. منظور از انواع تيرچه ها، تنوع آنها از نظر نوع وشكل خرپاي فولادي و قطعات استفاده شده و شرايط توليد محموله هاي مختلف است. در اين ارزيابي طول تيرچه، عامل تنوع به حساب نميآيد. همچنين كنترل جوش استفاده شده و كنترل كيفيت آن لازم ميباشد.

مقادير حداكثر رواداري ابعاد تیرچه فولادی به شرح زير است:

ارتفاع محاسباتي  – ارتفاع تيرچه  ۵درصد

گام ميلگردهاي عرضي                   ۲۰میلیمتر

ميانگين ضخامت ور ق، در ابتدا، وسط و انتهاي تيرچه       ۰٫۲- تا ۰٫۳+میلیمتر نسبت به ابعاد اسمی

ميانگين عرض ور ق، در ابتدا، وسط و انتهاي تيرچه  ۳-تا ۵+ ميليمتر نسبت به ابعاد اسمي

انحراف افقي                               ۳۰۰/۱      طول تیرچه

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.