ضوابط حاکم بر تیرچه بلوکهای سقفی(پلی استایرن)

تیرچه

الزامات محافظت در برابر حریق

یکی از مزایای سقف تیرچه بلوک حذف بتن در قسمتهایی است که سقف دچار تنش کششی می شود و در نتیجه بتن عملا کارکرد مناسبی ندارد این کار به کمک بلوکهای سقفی انجام می شود این بلوکها انواع مختلفی دارند که در این نوشته ملاحظات مربوط بلوکهای از جنس پلی استایرن از نظر آیین نامه ۵۴۳ مورد بررسی قرار می گیرد.

ضوابط و محدودي تهاي بلوك هاي سقفيپلي استايرن

استفاده از انواع غيركندسوز بلوك پلي استايرن ممنوع مي باشد. در استفاده از انواع كندسوزشده ي (خودخاموش) بلوك پلي استايرن منبسط شده، داشتن گواهينامه ي فني براي اين نوع بلوك ها لازم است. توليدكنندگان موظف ميباشند مدارك لازم دال بر استفاده از مواد اوليه از نوع كندسوزشده براي توليد بلوك را به شرح زير ارائه نمايند:

در اين خصوص مدارك لازم دال بر استفاده از مواد اوليه (پودر پلي استايرن منبسط شده محصول كارخانجات پتروشيمي) از نوع كندسوز در تیرچه بلوک الزامي است. در اين زمينه بايد مدارك فني معتبر از كارخانه فروشنده مواد اوليه اخذ گردد. اين مدارك بايد قرار گرفتن ماده اوليه از نظر واكنش در برابر آتش را، براساس استانداردهاي معتبر بين المللي، در يكي از گرو ههاي زير نشان دهد:

گروه dیا بهتر از آن مطابق با استاندارد en13501-1

گروه b1 یا بهتر از آن مطابق با استاندارد din 4102

تیپ a مطابق با استاندارد bs 3837-1

گروه a مطابق با استاندارد astm e84

براي حفاظت از بلوك سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالي با بلوك لازم است تا زيرسقف به وسيله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش بايد به تيرها و تيرچه ها متصل و مهار گردد. اتصال مستقيم به بلوك پلي استايرن)مانند گچ كاري مستقيم بر روي بلوك بدون استفاده از اتصالات مكانيكي(به تنهايي قابل قبول نيست. انواع پوشش هاي مورد پذيرش عبارتند از: اندود گچ يا پوشش هاي محافظ پايه گچ-پرليت يا گچ-ورميكوليت يا تخته گچي به ضخامت حداقل ۱٫۵سانتي متر كه به نحو مناسب و مستقل از بلوك به سقف ساز هاي مهار شده باشد. پوشش هاي نازك محافظت كننده دربرابر آتش مانند رنگ هاي پف كننده، فويل آلومينيوم و نظاير آنها قابل قبول نيست.

از آنجايي كه ديوارهاي بين واحدهاي مستقل (مانند ديوار بين آپارتما نهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل وغيره)در هر ساختمان بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشند، اين ديوارها بايد از لايه ي بلوك هاي پلي استايرن عبور كرده و تا

زير سقف سازه ای (يعني زير تيرچه يا بتن) امتداد داشته باشند يا به طور مناسب از مصالح حريق بند استفاده شود، به گون هاي كه بلوك هاي پلي استايرن در اين قسمت بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دوفضايي كه به وسيله ي ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده اند، جلوگيري گردد. برش و حذف بلو كهاي پلي استايرن دراين قسمتها مي تواند به دو روش زير صورت گيرد:

الف – پس از بتن ريزي و پيش از رابيتس بندي مورد نياز براي سقف

ب – در نظرگرفتن تمهيداتي در قالب بندي سقف، پيش از بتن ريزي

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.