روش محاسبه وزن سقف تيرچه و بلوك

تیرچه

سقف تیرچه بلوک از انواع سقفهای مرسوم در صنعت ساختمان بوده وبا توجه به مزیتهای آن به نسبت بقیه سقفها همچنان جزو گزینه های مناسب پیش روی طراحان است در این مقاله شیوه محاسبه وزن سقف تیرچه بلوک مورد بررسی قرار می دهیم.

بدیهی است هرچه وزن سقف بالاتر رود علاوه بر هزینه اضافه بابت تقویت میلگردهای اصلی و زیگزاگ تیرچه جهت کنترل تنشهای حاصله از نیروهای اعمال شده به این عضو وزن اسکلت سازه نیز بالاتر می رود و نیاز به اسکلت سنگینتری خواهد بود ودر نهایت نیروی اعمال شده به سازه در زمان زلزله نیز افلزایش می یابد.

وزن(بار مرده) سقف تيرچه و بلوك متشكل از سه بخش زير ميباشد:

الف-وزن بلوك ها w 1

ب-شكل(تيرچه ها) T وزن جان تير w 2

ج- وزن دال بتني فوقاني (روي بلو كها) w 3

در صورتي كه فاصله محور تا محور تيرچه ها را باb، عرض جان تيرچه ها را باbw، ارتفاع بلوك ها را باh وضخامت دال بتنی روي تيرچه ها را با t نشان دهيم(ارتفاع كل سقف h+t خواهدشد) و همچنین wbl  وزن یک بلوک و bblعرض یک بلوک باشد بار مرده اجزاي سقف تيرچه و بلوك در واحد سطح از روابط زير حاصل ميآيد:

1

به عنوان مثال، در صورتي كه فاصله محور تا محور تيرچه ها برابر ۵۰ سانتي متر و عرض جان تيرچه برابر ۱۲ سانتي متر بوده و ازبلوك هاي سفالي با ارتفاع ۲۵ سانتي متر و عرض ۲۰ سانتي متر و به وزن هر يك ۱۲ كيلوگرم استفاده شود و ضخامت دال بتني روي بلوك ها به ۵ سانتي متر برسد (ارتفاع كل سقف ۳۰ سانتي متر است)، بار مرده اجزاي اين سقف طبق روابط ذكر شده، برابر است با:

2

در ادامه، نمودارهايي جهت بدست آوردن وزن سقف تيرچه و بلوك بدون نياز به محاسبه ارائه شده است.

در این نمودارها :

Bw=10cm

Bbl=20cm

T=5cm

در صورتي كه مشخصات سقف تيرچه و بلوك با فر ضهاي فوق مغايرت داشته باشد، كاربر بايد به جاي استفاده از نمودارهاي ارائه شده، از روش محاسباتي استفاده نمايد.

تفاوت این نمودارها در h(ارتفاع بلوک ) می باشد. که به ترتیب ۲۰،۲۵ و ۳۰ سانتی متر می باشد.

3

4

5

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.