روش آزمون تیرچه۱

تیرچه

از آنجا که سقف تیرچه بلوک از بیشترین کاربرد در بین انواع سقف را دارا می باشد و تغریبا در همه جا مورد بهره برداری قرار می گیرد نحوه آزمودن این نوع سقف و مهمترین عضو آن یعنی تیرچه نیز اهمیت گسترده ای دارد که در این مقاله این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.

دو تیرچه مورد آزمون و دو تیرچه کمکی را روي دو تکیه گاه (لوله هاي چدنی)به نحوي قرار گیرد که هر

تیرچه از محور لوله هاي چدنی به اندازه )dقطر خارجی لوله چدنی( خارج گردد و محور تیرچهها عمود برمحور تکیه گاهها بوده و فاصله بین تیرچه ها متناسب با بلوكهاي مورد مصرف ( ۳ ردیف)در نظر گرفته شود.

زیر هر تیرچه به فاصله حداکثر۲/۱ متر در طول تیرچه، یک پایه چوبی یا فلزي به همراه زیر سري مناسب به نحوي انتخاب گردد که فشار وارد بر آن در اثر حداکثر بارگذاري نشست ننماید و در ضمن توصیه می شودبستر پایه ها در معرض جریان آب و یخبندان قرار نگیرند و تیرچه را از حالت افقی خارج نکند و سطح تماس آن با تیرچه بزرگتر از عرض تیرچه باشد.

براي تنظیم پایه هاو سهولت در برچیدن آنها در هر پایه حداکثر یک جفت گوه چوبی از چوب سخت  (بلوط یا گردو) قرار داده شود و بعد از تنظیم قالب، هر جفت گوه حداقل به وسیله یک عدد میخ تثبیت شود.

 

حداکثر شیب گوه ۴ به ۱ بوده و حداقل ضخامت انتهاي باریک آن یک سانتیمتر باشد. عرض گوه حداقل

معادل قطر پایه باشد. سطح اتکاي پایه ها روي گوهها باید مسطح و عمود بر محور پایه باشد.

سپس سه ردیف بلوك در سه دهانه بین چهار تیرچه در سرتاسر آن قرار میگیرد و بعد بتن ریزي شروع

در ضمن اخذ چهار آزمونه استاندارد از بتن سقف و تعیین رده مقاومتی ان الزامی است.

روش قالب بندي و بتن ریزي در شکل نشان داده شده است.

یادآوريپایه ها روي آجر خشکه چین قرار نگیرند.

 

زمان بارگذاري

بعد از اجراي سقف و طی حداکثر ۵۶ روزاز تاریخ بتن ریزي سقف (بتن پوششی)، بارگذاري انجام می گیرد .

لازم است حداقل سه روز قبل از انجام آزمون، سقف مورد آزمون را از کلیه قالبهاي مربوطه باز کرد.

یادآوري استفاده از تکنیکهاي تسریع عملآوري و با استفاده از مواد افزودنی تسریع کننده در بتن پوششی مجاز میباشد،

لذا بنابه درخواست تولید کننده میتوان زودتر از ۵۶ روز آزمون بارگذاري را انجام داد.

 

 

البته کیفیت این مواد می تواند در نتیجه آزمایش موثر باشد بنابر این باید در انتخاب آنها نیز دقت نمود.

 

333333

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.