تیرچه پیش تنیده

تیرچه

سقف تیرچه بلوک از انواع سقفهای مرسوم در صنعت ساختمان بوده وبا توجه به مزیتهای آن به نسبت بقیه سقفها همچنان جزو گزینه های مناسب پیش روی طراحان است البته تیرچه های مورد استفاده در سقفها انواع مختلفی دارد از جمله تیرچه کرومیت(تیرچه فلزی) تیرچه بتنی،تیرچه فوندوله وتیرچه پیش تنیده.

تیرچه پیش تنیده در واقع قسمتی از سطح مقطع نوارسقف است که در اثر بهره برداري تحت تنش کششی قرار میگیرد. مقدار پیش تنیدگی آن باید به حدي باشد که تیرچه هنگام حمل و نقل، نصب، بتن ریزي وبارهاي بهره برداري(اعم از بار زنده ،مرده،بادوزلزله) ترك نخورد.سطح مقطع تیرچه پیش تنیده براي تامین محل مناسب نصب بلوكهاي دو طرف، به شکل سپري ساخته میشود(شکل  را ببینید).

 

666

عرض قسمت زیرین تیرچه پیش تنیده نباید کمتر از ۱۰ سانتیمتر باشد و عرض

سمت بالایی(بتن بین دو بلوک با توجه به عرض تکیه گاههای بلوک روی تیرچه )نباید کمتر از ۶٫۵ سانتی متر باشد. ارتفاع کل تیرچه باید به حدی باشد که ایستایی لازم را برای حمل و نصب تیرچه و تحمل بارهای اجرایی را تامین کند. سطح بالایی تیرچه برای ایجاد پیوستگی کافی با بتن پوششی به طور زبر و برجسته بتن ریزی می شود. پوشش بتنی روی فولاد نباید کمتر از بیست میلیمتر باشد.

مقاومت بتن تیرچه پیش تنیده در هنگام انتقال نیرو از فولاد به بتن (بعد از هر نوع اتلاف انرژی ناشی از پیش تنیدگی)نباید از نصف مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن کمتر باشد.رده مقاومتی بتن تیرچه پیش تنیده نباید از c35 وهمچنین از دو برابر تنش فشاری بتن در قسمت زیرین تیرچه ها کمتر باشد.

بخش کششی بتن تیرچه نباید ترك خورده و یا شکسته باشد. میزان خیز منفی تیرچه باید یک سانتیمتر در

پنج متر طول و همچنین پیچیدگی جانبی تیرچه نباید بیش از یک سانتی متر در پنج متر طول باشد .

تیرچه هاي پیش تنیده بطور معمول فاقد میلگردهاي عرضی هستند ولی در بعضی از انواع آن، براي تقویت مقاومت برشی، دو انتهاي تیر، میلگردهاي عرضی در داخل بتن آن کار گذاشته میشوند تا علاوه بر تقویت برشی تیرچه، گیرههاي لازم براي حمل و نقل تیرچه واتصال بین بتن و دال را تامین کند.

01245

براي ایجاد پیش تنیدگی در بتن تیرچه بطور معمول از چند رشته سیم فولادي به قطر پنج میلی متر با مقاومت نهایی ۱۷۵۰ نیوتن بر میلیمتر مربع تا ۱۹۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده میشود. سیمها قبل

از بتن ریزي حداکثر تا ۶۵ درصد مقاومت نهایی خود کشیده میشوند. پس از بتن ریزي و بدست آوردن مقاومت کافی در بتن و ایجاد پیوستگی مناسب بین فولاد و بتن، به آرامی رها میشوند تا تیرچه تحت تنش

فشاري قرار گیرد. پوشش بتنی روي سیمهاي فولادي در کلیه جهات حداقل ۲۰ میلیمتر است و فاصله دو سیم مجاور از هم به حدي است که بزرگترین دانه سنگی بتن به آسانی بتواند از بین آنها جابجا شود . محل استقرار سیمها طوري انتخاب میشوند که تنش فشاري در قسمت زیرین تیرچه بیشتر از قسمت بالایی آن باشد.

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.