تعیین محل قطع عملی آرماتورهای تقویتی در تیرچه

تیرچه

در اجرای سقف تیرچه بلوک مهمترین عضو تیرچه می باشد که عامل موثر در تحمل تنش کششی میلگرد پایین خرپای تیرچه میباشد و در بیشتر مواقع به میلگرد تقویتی نیاز می باشد.در این مقاله راهی برای تعیین محل قطع نمودن این میلگرد ارائه می شود

محل قطع عملی آرماتورهای تقویتی به فاصله ی ۱۲db و d ( هرکدام که بزرگتر باشد ) بعد از نقطه ی قطع تئوری قرار دارد .قطر میلگرد تقویتی و d ارتفاع موثر مقطع میباشد .

Lr= Lt +2max(d,12db)طول عملی

علاوه بر آن ، محل قطع عملی آرماتورهای تقویتی باید به اندازه ی طول گیرایی    Ld از نقطه ی بحرانی ( وسط دهانه ) فاصله داشته باشد .

Lr≥۲Ld

طول گیرایی یک میلگرد در کشش Ldحداقل برابر مقدار زیر است :

Ld=K1*K2*K3*Ldb۳۰۰mm

که در هر حال نباید کمتر از ۳۰۰ میلی متر اختیار شود .

در رابطه ی فوق ،  Ldb طول گیرایی مبنای میلگرد است و ضرایب  K1,K2,K3 به شرح زیر و برابر با یک فرض می شوند.

الف – ضریب    K1  ، ضریب موقعیت آرماتورها میباشد که برای آرماتورهای تحتانی برابر با یک است .

ب – ضریب     K2  ، ضریب اندود آرماتورها میباشد که برای آرماتورهای بدون اندود اپوکسی ، برابر با یک است .

ج – ضریب      K3  ، ضریب اضافه آرماتور میباشد که به توصیه ی آیین نامه ی بتن ایران و در جهت اطمینان برابر با یک منظور می شود .

طول گیرایی مبنای یک میلگرد         Ldb    از رابطه زیر بدست می آید :

Ldb=db*fy/(4*λ۱*λ۲*۰٫۶۵(fc))

در رابطه ی فوق ،    fy   مقاومت مشخصه فولاد بر حسب مگا پاسکال (  نیوتن برمیلی متر مربع ) و    fc  مقاومت فشاری مشخصه بتر بر حسب مگا پاسکال ( نیوتن بر میلی متر مربع ) است .

ضرایب       λ۱,λ۲

نیز به شرح زیر انتخاب می شوند :

الف – ضریب   λ۱  یا ضریب قطر آرماتور که برای میلگردهای با قطر کمتر یا مساوی ۲۰ میلی متر ، برابر با یک است .

ب- ضریب    λ۲    یا ضریب فاصله ی آرماتورها از یکدیگر و از رویه ی قطعه که با توجه به بندهای آیین نامه ی بتن ایران ، برابر ۶ اختیار می شود .

در نتیجه رابطه ی نهایی طول گیرایی یک میلگرد در کشش       Ld  به شرح زیر خواهد بود .

 

db*fy/(1.56(fc))≥۳۰۰mm =Ldb

در رابطه ی فوق     fy    مقاومت مشخصه ی فولاد بر حسب مگا پاسکال ( نیوتن بر میلی متر مربع ) و   fc    مقاومت فشاری مشخصه ی بتن ، بر حسب مگا پاسکال ( نیوتن بر میلی متر مربع ) است .

novinsaze_admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.